Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gminne inwestycje 2022

Budowa Sali Sportowej Rudka Kozłowiecka
Opublikowane dn. 19-07-2022

Przegląd gminnych inwestycji realizowanych w bieżącym roku

Mimo gospodarczego kryzysu i galopującej inflacji w gminie Niemce kontynuowane są ważne inwestycje. Dotyczą nie tylko rozbudowy ekologicznych źródeł prądu, ale również poprawy bezpieczeństwa.

  • Gmina Niemce uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na realizację inwestycji pn. : „Przebudowa Drogi Gminnej nr 111429L, Ulicy Kolejowej w Niemcach”. Obecnie wykonywane jest  wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na odcinku o długości 950 mb oraz budowa chodników o łącznej długości 650 m wraz z dwoma  przejściami dla pieszych. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 219 003,57 zł uzyskane dofinansowanie z RFRD wynosi 509 887, 86zł, pozostała kwota - 509 887,69 zł stanowi wkład własny Gminy. W chwili obecnej trwają prace budowlane 
  • W konkursie przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2021r. pn „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Gmina również otrzymania dofinansowanie ze środków UE. Grant w wysokości 344 800,00 zł  będzie zrealizowany na zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR . Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę oraz podpisano Umowę na realizację zamówienia, zakupiony sprzęt to m. in.: ( komputer stacjonarny - 12 szt., laptop -88 szt., oraz tablet – 4 szt. wraz z wymaganym oprogramowaniem i ubezpieczeniem) urządzenia zostaną przekazane na ręce mieszkańców, którzy złożyli kompletne wnioski. Planowany termin przekazania wrzesień 2022.
  • Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych  w gminie Niemce. Realizacja projektu pn. „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE ETAP V” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. W ramach projektu Gmina Niemce zamontuje 354 instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców. Łączny koszt inwestycji wyniesie 5 623 629,00 zł z czego 2 595 650,00 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej. W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert złożonych przez wykonawców. W chwili obecnej trwają prace montażowe przewidywany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2022 rok.
  • Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Niemce. – „Niskoemisyjna Gmina Niemce - etap II. Zadanie opiewające na łączną kwotę 3 456 051,07 zł,  dofinansowane w kwocie 2 388 327,96 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano budowę 15 oświetleń w  miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Baszki, Boduszyn, Dys, Krasienin, Krasienin Kolonia, Rudka Kozłowiecka, Stoczek oraz Stoczek Kolonia. Kluczowym etapem projektu jest budowa oświetlenia ul. Lubelskiej w m. Jakubowice Konińskie. W chwili obecnej zostały zakończone i rozliczone 9  oświetleń  na drogach w m. Baszki, Boduszyn , Stoczek, Stoczek Kolonia, Krasienin oraz Krasienin Kolonia, Rudka Kozłowiecka oraz przy ul. Głębokiej w m. Niemce. W ciągu najbliższych tygodni zostaną uruchomione oświetlenia w miejscowości Jakubowice Konińskie oraz  wszystkie wykonane do tej pory oświetlenia.
  • „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowanego w gminie Niemce, w miejscowości Rudka Kozłowiecka na działce nr ewid. 717/1.” Zadanie jest dofinansowywane  ze środków Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana rozbudowa ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej budynku szkoły oraz zapewnienie sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarnym oraz dodatkowych sal lekcyjnych. Łączny koszt inwestycji to 4 120 017,59 zł. Inwestycja jest już realizowana, zakończenie planowane jest na drugą połowę 2023 roku.
  • „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich Etap I” Planowana inwestycja  jest dofinansowywana  ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie polega na sporządzeniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej „PFU” wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich przy ul. Szkolnej 69, o nowy budynek dydaktyczny na działce nr 235/7 w Jakubowicach Konińskich w gm. Niemce, oraz wykonanie na podstawie dokumentacji etapu I robót budowlanych, tj. stanu surowego budynku otwartego. Łączny koszt dla ww. zadania inwestycyjnego to wartość: 6 789 600,00 zł. Inwestycja jest już realizowana, zakończenie planowane jest na drugą połowę 2023 roku.
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie” Realizacja zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej zbierającej ścieki południowej części miejscowości Dys i przepompownie ich do projektowanej kanalizacji sanitarnej  realizowanej , w ramach zadania pn. „„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dys – ul. Południowa”. Punkt włączenia określa się jako odcinek kanalizacji grawitacyjnej pomiędzy Jakubowicami Konińskimi oraz Elizówką. Ogólny zakres robót wymagany w celu wybudowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dys (w zakresie objętym planowanym kontraktem) przewiduje wykonanie łącznie: ok. 2,2 km sieci kanalizacji. Planowany łączny koszt inwestycji to ok. 4 000 000,00 zł. Obecnie trwają procedury dot. udzielenia zamówienia publicznego.
  • „Wykonanie studni w m. Jakubowice konińskie” Zadanie polega na wykonaniu zgodnie  z projektem robót geologicznych otworu studziennego ujmującego wody podziemne z otworów górnokredowo-paleoceńskich oraz likwidację studni głębinowej S-1 w Jakubowicach Konińskich (działka nr ewid. 235/7) w celu zaopatrzenia okolicznych mieszkańców w wodę. Obecnie trwają prace budowlane. Łączny koszt inwestycji wynosi 153 135,00 zł.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót