Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Rolnictwo

W gospodarce Gminy Niemce ważną rolę odgrywa rolnictwo. Jednak tylko niewielka część ludności utrzymuje się z działalności rolniczej. Istnieje około 4010 gospodarstw rolnych. Około 40% gospodarstw specjalizuje się w produkcji roślinnej, zaś 60% prowadzi produkcję mieszaną - roślinną i zwierzęcą. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego jest niewielka i wynosi 2,75 ha, jednak większość gospodarstw mieści się w przedziale 3-10 ha. Gmina charakteryzuje się dobrą jakością gleb. Większość gleb bowiem to gleby średniej i wysokiej klasy bonitacyjnej z przewagą gleb klasy III, które zajmują prawie połowę powierzchni wszystkich użytków rolnych. W strukturze użytkowania powierzchni wyraźnie dominują użytki rolne - 83%, a w ich ramach grunty orne -75,5%. Lasy stanowią zaledwie 7 % powierzchni i znajdują się głównie w północnej części gminy, gdzie rozciąga się kompleks Lasów Kozłowieckich.
 
 
Wykres kołowy przedstawia strukturę użytkowania powierzchni Gminy Niemce.
Użytki rolne - 84% - kolor żółty, lasy 7% - kolor zielony, 9% pozostałe grunty orne. 
 

W strukturze upraw dominują zboża (aż 63% wszystkich upraw). 21% upraw stanowią warzywa i zajmują one coraz większą powierzchnię (wpływa na to między innymi sąsiedztwo Lublina, jako dobrego rynku zbytu). Powierzchnia upraw sadowniczych zajmuje około 3% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Funkcjonują tu także szkółki drzew i krzewów ozdobnych.
 
 
 
Wykres kołowy przedstawia strukturę zasiewów.
Zboża ogółem 63% - kolor żółty, ziemniaki 9% - kolor brązowy, przemysłowe 2% - kolor niebieski, warzywne 21% - kolor zielony, pastewne 5% - kolor czerwony.
 
 
Na terenie gminy Niemce istnieje 6 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w Rudce Kozłowieckiej, Niemcach, Krasieninie Kolonii, Nasutowie, Pryszczowej Górze a także w Woli Krasienińskiej. Należy dążyć do dalszego rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz do zapewnienia rynku zbytu dla wytwarzanych przez te gospodarstwa produktów. W gminie działa pięć gospodarstw agroturystycznych oferujących łącznie 32 miejsca noclegowe. Gospodarstwa te znajdują się w następujących miejscowościach: Niemce, Ciecierzyn, Dys oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne w Nasutowie.
 
Na terenie gminy funkcjonują następujące instytucje otoczenia rolnictwa: Oddział Regionalny i Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce oraz Oddział Lubelskiego Ośrodka Rolniczego w Elizówce. Działa także Grupa Producentów Owoców w Dziuchowie. W gminie funkcjonują również podmioty zajmujące się skupem i przetwórstwem płodów rolnych.
 
 
 
 
Wykres kołowy przedstawia klasyfikacje gleb na terenie gminy Niemce [ha] - Klasa I - 18 ha - 0,0% - kolor granatowy, Klasa II - 1671 ha - 14% - kolor czerwony, Klasa I - 360 ha - 3% - kolor niebieski, Klasa III - 5877 ha - 49,2% - kolor żółty, Klasa IV - 2736 ha -22,9% - kolor zielony, Klasa V - 1277 ha - 10,7% - kolor fioletowy, Klasa VI - 360 ha - 3% - kolor niebieski, 
 
 
Powrót