ETO Dys

Budynek Starostwa Powiatowego w Lublinie
Opublikowane dn. 10-03-2023

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Lublinie

Starosta lubelski, będący organem właściwym w sprawach przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu lubelskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, poszukuje właściciela samochodu osobowego Opel Astra, numer VIN: WVWZZZ1JZYU010791.

KTD.7135.13.2019.KD

 

 Starosta Lubelski,

będący organem właściwym w sprawach usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu lubelskiego w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 poszukuje właściciela samochodu osobowego:

 

Volkswagen Golf numer VIN WVWZZZ1JZYU010791

 

usuniętego w dniu 15.12.2018 r. z miejscowości Dys, na podstawie dyspozycji usunięcia wydanej przez funkcjonariusza Policji zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Pojazd został umieszczony na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Lubelskiego.

Starosta Lubelski wzywa właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do kontaktu w powyższej sprawie do niezwłocznego zgłoszenie się do Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie, osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe: tel. (81) 52 86 708; e-mail: transport@powiat.lublin.pl .

Z up. Starosty Lubelskiego

/-/ Grzegorz Kozioł

Członek Zarządu
/podpisano elektronicznie/
Autor: Gmina Niemce
Powrót