Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 31-01-2022

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2022/2023.

Wójt Gminy Niemce zgodnie z art. 154. ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ) podaje do publicznej wiadomości terminy rekrutacji/postępowania uzupełniającego do kl. I szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2022/2023 oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący - brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznej szkole podstawowej dla Kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Uwaga !

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.  Zgłoszenia będą przyjmowane w każdej szkole, w  okresie 21.02. – 11.03 2022 r. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie, o miejscu zamieszkania, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obwody szkolne określa Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Ikona pdfUchwała Nr IV/32/2019 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [267.99 KB]

Kryteria ustalone przez organ prowadzący -  brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do kl. I SP oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwala Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Ikona pdfUchwala Nr XXVIII/265/2017 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.55 KB]

Szczegółowe terminy rekrutacji i postępowania uzupełniającego do kl. I SP określone zostały  w załączniku nr 2 do Zarządzenia  Nr 17/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2022/2023

Ikona pdfZarządzenie nr 17/2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.31 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [147.14 KB]

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo bezpośrednio w każdej szkole podstawowej lub poprzez kontakt telefoniczny. Szczegółowe informacje ukażą się także na stronach internetowych szkół oraz Gminy Niemce w dniu ogłoszenia rekrutacji tj. 21 marca 2022 r.– zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023.

Autor: Gmina Niemce
Powrót