Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Dodatek Mieszkaniowy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 22-12-2021

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Podstawa Prawna:
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2021.2021 t.j. z dnia 2021.11.08) 
2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 • pokój 208
 • tel. 81 460 29 73
3. Wymagane wnioski
4. Wymagane załączniki:
 • Wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki, W pkt 10 należy podać wydatki za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2021.2021 t.j. z dnia 2021.11.08.)

 • Inne dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku:

  Zaświadczenie o wysokości dochodu:

  Ikona odtZaświadczenie o wysokości dochodu, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [8.40 KB]

  decyzja o przyznaniu/waloryzacji renty lub emerytury, odcinki renty/emerytury; zaświadczenia z ZUS; w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych); uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

  Oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej:

  Ikona docOświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - RYCZAŁT, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [44.00 KB]

  Ikona docOświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - ZASADY OGÓLNE, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [48.00 KB]

  Zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej; jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie);  jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
5. Dokumenty do wglądu:
 • brak
6. Termin załatwienia sprawy:
 • Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Opłaty:
 • brak
8. Tryb odwołania:
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
9. Uwagi:
 • brak
Autor: Gmina Niemce
Powrót