Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na konto bankowe Gminy Niemce: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030.

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXVIII/262/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.05 KB]

Ikona docUCHWAŁA NR XXVIII/262/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [9.76 KB]

Ikona pdfWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [191.57 KB]

Ikona docWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót