Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I Podstawa prawna:

 •     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1289);
 •     Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz. 1987);
 •     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827);
 •     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257);
 •     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)

II Komórka Organizacyjna załatwiająca sprawę

 Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 • pokój nr 211
 • tel. 81 460 29 75
 • e-mail: info@niemce.pl

 III Wymagane wnioski

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

IV Wymagane załączniki

Brak

V Dokumenty do wglądu

Brak

VI Termin załatwiania sprawy

7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony

VII Opłaty

Opłaty skarbowe:

 • 50 zł za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niemce. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Niemce, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru ww. działalności regulowanej.
 • 25 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 • Nr konta do opłat: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030

VIII Tryb odwołania

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX Uwagi

Aktualne wnioski

Ikona pdfWniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [174.42 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [180.03 KB]

Ikona docWniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.17 KB]

Ikona docZałącznik nr 1 do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.34 KB]


 

Autor: Gmina Niemce
Powrót