Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

I Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283 poz. 2839),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

  • pokój nr 210
  • tel. 81 756 10 37
  • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

IV Wymagane załączniki

 • kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na budowę składanego do Wydziału Urbanistyki i Architektury Starostwa Powiatowego w Lublinie,
 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • protokół zdawczo-odbiorczy dla przydomowej oczyszczalni ścieków wystawiony przez osobą uprawnioną do prowadzenia robót w danym zakresie
 • kopia projektu wykonania oczyszczalni ścieków i odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu
 • oświadczenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 • pozwolenie wodnoprawne (w przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków w ilości przekraczającej 5m3/d)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niemce nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 tytułem opłata skarbowa oczyszczalnia przydomowa - nie podlega opłacie skarbowej 
 

V Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI Termin załatwiania sprawy

 • do miesiąca

VII Opłaty

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł - opłata skarbowa nie podlega zwrotowi 
 • Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

VIII Tryb odwołania

 • BRAK Trybu odwołania

IX Uwagi

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

 

Ikona docZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [63.50 KB]

Ikona pdfZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [168.36 KB]

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót