IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wydanie decyzji w sprawie opłaty planistycznej - z urzędu

 

I Podstawa prawna:

 • Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
 • pokój nr 206, e-mail:
 • info@niemce.pl, tel. 81 756-10-31

III Wymagane wnioski:

 • brak

IV Wymagane załączniki:

 • brak

V Dokumenty do wglądu:

 • brak

VI Termin załatwiania sprawy:

 • 2 miesiące

VII Opłaty:

 • brak

VIII Tryb odwołania:

 • Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (20-601 Lublin, ul. Zana 38C) za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce.

IX Uwagi:

 • Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
 • Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi wypis z tego aktu. Wójt ustala opłatę, w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego.
 • Wójt gminy nalicza jednorazową opłatę planistyczną w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót