IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty planistycznej dla działki.

 

Podstawa prawna:

 • Art.37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami , pokój nr 206, e-mail: info@niemce.pl, tel. 81 756-10-31

III Wymagane wnioski:

 •  wniosek sprawie ustalenia opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

IV Wymagane załączniki:

 • kopie mapy sytuacyjno-wysokościowej/katastralnej (2 sztuki),
 • wypisy z rejestrów gruntów nieruchomości objętej (objętych) wnioskiem,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Dokumenty do wglądu:

 • Dowód osobisty przy odbiorze dokumentu

VI Termin załatwiania sprawy:

 • 2 miesiące

VII Opłaty:

 • Opłata skarbowa wynosi 10 zł. Wpłat można dokonać na konto: Urzędu Gminy Niemce  nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Niemcach

VIII Tryb odwołania:

 • Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (20-601 Lublin, ul. Zana 38C) za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce.

IX Uwagi:

 • Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
 • Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego i każdy ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych wnosi o ustalenia w drodze decyzji, wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) to wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych. W takim przypadku każdy ze współwłaścicieli/ współużytkowników wieczystych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.
 • W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w trakcie sporządzania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego lub w okresie późniejszym, ale przed datą wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej lub jeżeli na tym etapie nastąpi wycofanie wniosku, wnioskodawca obciążany jest kosztami postępowania (w tym sporządzanego operatu szacunkowego).
 • Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy Urzędu

 

 

Ikona pdfWniosek o ustalenie wysokości opłaty planistycznej dla działki., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [43.25 KB]

Ikona docWniosek o ustalenie wysokości opłaty planistycznej dla działki., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [27.50 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót