IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Rozgraniczenie nieruchomości

I Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. nr 45, poz. 453).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz. 23).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. Nr 2015, poz. 583 ze zm.)

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 • pok.203, tel.81 460 34 60, e-mail: info@niemce.pl

III wymagane wnioski:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

IV Wymagane załączniki:

 • Kserokopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczeniem granic będących przedmiotem rozgraniczenia
 • Pełnomocnictwo- w przypadku jeżeli dotyczy.

V Dokumenty do wglądu:

 • brak

VI Termin załatwiania sprawy:

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII Opłaty:

 • 17 zł opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)
 • Opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd Gminy Niemce 21- 025 Niemce, nr konta: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030, w kasie Banku Spółdzielczego w Niemcach

VIII Tryb odwołania:

 • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 • Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
 • Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutki ugody można podważyć tylko przed sądem powszechnym.
 • Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 • Na postępowanie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

IX Uwagi: 

 • brak

 

Ikona docWniosek o rozgraniczenie nieruchomości, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.50 KB]

Ikona pdfWniosek o rozgraniczenie nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [35.97 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót