Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Zameldowanie na pobyt czasowy

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2015.388 j.t.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);" 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste parter pokój nr 8

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

brak

5. Dokumenty do wglądu:

 • Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu podmiotu potwierdzającego fakt pobytu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

6. Termin załatwiania sprawy:

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

7. Opłaty:

brak

8. Tryb odwołania:

brak

9. Uwagi:

 • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesiące (art. 25.4)
 • Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Zameldowanie na pobyt czasowy następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się poprzez podanie nazwy miejscowości, nr domu i lokalu, nazwy gminy, województwa, kodu pocztowego oraz nazwy ulicy jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Zameldowania w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

  Ikona docxPełnomocnictwo ds. meldunkowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.63 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót