Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

1. Podstawa prawna.
 
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2015.388 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);
2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
 
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste parter pokój nr 8
 
3. Wymagane wnioski.
4. Wymagane załączniki:

brak

5. Dokumenty do wglądu:

  • Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

6. Termin załatwiania sprawy:
Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.


7. Opłaty:
brak


8. Tryb odwołania:
brak


9. Uwagi:

  • Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

    Ikona docxPełnomocnictwo ds. meldunkowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.63 KB]

  • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
Autor: Gmina Niemce
Powrót