Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

I Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 37, 43;
 • ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
 • ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. 5:6Nr 187, poz. 1330);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43

III Wymagane wnioski:

 • wniosek o uzupełnienie

Ikona docWniosek o uzupełnienie aktów, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.00 KB]

IV Wymagane załączniki:

 • jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 • jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów sporządzonych przez właściwe Archiwum Państwowe.

 

V Dokumenty do wglądu:

 • dokument tożsamości

VI Termin załatwiania sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego:

 • w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
 • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 39,00 zł - odpis zupełny wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, bądź też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy w Niemcach nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego.

 

Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej uzupełnienia aktu przysługuje odwołanie do Wojewody lubelskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

IX Uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku,
 • dokonanie czynności materialno-technicznej.

Inne informacje:

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).

 

Opracował: Dorota Gajo
Autor: Gmina Niemce
Powrót