Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

I Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 76-79, 84-85.;
 • ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086) art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 i 88;
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256);
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz.1330);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43,e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.

 

Ikona doc Wniosek o skrócenie terminu-ślub cywilny, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]

Ikona docxWniosek o udzielenie ślubu poza urzędem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.46 KB]

IV Wymagane załączniki:

 • zapewnienie,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

1. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego

sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument

wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie,

a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz

z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem

potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

2. Obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo

lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia,

a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa

z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa

z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym

stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (dokumenty sporządzone w j. obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza i nie podlegają zwrotowi).

Zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

V Dokumenty do wglądu:

 • dokument tożsamości.

VI Termin załatwienia sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego:

 • w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
 • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 84,00 zł. - sporządzenie aktu małżeństwa;
 • 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;

Opłata dodatkowa:

 • 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza USC.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, bądź też wnieść gotówkowo

lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy Niemce na konto nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty

należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty

nie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

 • zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

IX Uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
 • złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
 • złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Inne informacje:

Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót