Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego

I Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 99, 109-113, 133;
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43,e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

 • wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu urodzenia,
 • wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu małżeństwa,
 • wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu zgonu.

Ikona docWniosek o odtworzenie aktu małżeństwa, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]

Ikona docWniosek o odtworzenie aktu urodzenia, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [47.00 KB]

Ikona docWniosek o odtworzenie aktu zgonu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [54.00 KB]

IV Wymagane załączniki:

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

1. W kraju:

 • zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi,
 • dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu),
 • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie

Sporządzenie, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

2. Za granicą:

 • dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia plus oryginał urzędowego tłumaczenia ww. dokumentu dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

V Dokumenty do wglądu:

 • dokument tożsamości

VI Termin załatwiania sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego:

 • w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
 • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 39,00 zł - odpis zupełny wydany po sporządzeniu/ odtworzeniu aktu.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, bądź też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy w Niemcach nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej odtworzenia treści aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX Uwagi:

1. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

2.Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

3. Wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika USC.

4. Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami sporządzonymi w RP, kierownik USC na wniosek osoby, której akt dotyczy może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej.

5. Jeżeli wniosek dotyczy odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia.

6. Sporządzenie aktu stanu cywilnego polega na zarejestrowaniu urodzenia albo zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane. Dotyczy to także rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku,
 • złożenie dokumentów oraz zaświadczeń,
 • wydanie odpisu zupełnego.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót