Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie

I  prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018, poz. 2224) art. 59;
 • ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019, poz. 2086) art. 18, art. 90;
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096);
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019, poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, Nr 187, poz. 1330);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43, e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

 • wniosek o złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Ikona docWniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska po rozwodzie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]

IV Wymagane załączniki:

 nie ma

V Dokumenty do wglądu:

 • dokument tożsamości.

VI Termin załatwiania sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego:

 • w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
 • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 11,00 zł - czynność.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach bądź też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy w Niemcach nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

nie przysługuje

IX Uwagi:

Inne informacje:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu do protokołu.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót