Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osoby

I Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 44-45, 49-50;
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
 • Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735;)
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781);
 • ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43 ,e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia.

Ikona docWniosek - formularz dotyczący odpisów, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]

Ikona docWNIOSEK O WYDANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [41.00 KB]

Ikona pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [89.13 KB]

Ikona docWniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.50 KB]

Ikona docWniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących osoby, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.50 KB]

IV Wymagane załączniki:

nie ma

V Dokumenty do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny.

VI Termin załatwiania sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego:

 • w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
 • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 22,00 zł - odpis skrócony,
 • 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny,
 • 33,00 zł - odpis zupełny,
 • 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • 24,00 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby.

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy Niemce na konto nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego.

Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu lub zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX Uwagi:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Od 1 marca 2015r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po 10 dniach roboczych (taki czas ma USC miejsca zdarzenia na przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego).

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do wydanych po 1 marca 2015 roku skróconych odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczeń o stanie cywilnym.

Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego wcześniej odpisu skróconego aktu stanu cywilnego/zaświadczenia o stanie i tylko razem z tym odpisem/zaświadczeniem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:

 • jednocześnie z wnioskiem o wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego/zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
 • po wydaniu odpisu skróconego aktu stanu cywilnego/zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz w przypadku ubiegania się o wielojęzyczny formularz do zaświadczenia o stanie cywilnym należy załączyć oryginał tego zaświadczenia

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano odpis skrócony aktu stanu cywilnego/zaświadczenie o stanie cywilnym.

UWAGA: Należy odróżnić wielojęzyczny standardowy formularz, który jest dokumentem tłumaczeniowym dodatkowo dołączanym do polskiego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego od wielojęzycznego odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

Opracował: Dorota Gajo
Autor: Gmina Niemce
Powrót