Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie

I Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 24;
 • ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
 • ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360) art. 1145 - 1147;
 • rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1) art. 1 ust.1 pkt. a oraz art. 37 i 39;
 • stawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43, e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

Ikona docxWniosek uznanie orzeczenia o rozwodzie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.15 KB]

IV Wymagane załączniki:

1.Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.:

 • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności,
 • oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

2. Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.:

 • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie,
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

V Dokumenty do wglądu:

 • dokument tożsamości.

VI Termin załatwiania sprawy:

Niezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia

wszczęcia postępowania.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 11 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, bądź też wnieść gotówkowo lub

bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy w Niemcach nr 84 8702 0001 0000 0026

2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

nie dotyczy

IX Uwagi:

Inne informacje:

1. Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń

wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.

2. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

a) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

b) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

c) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

d) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

e) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż

przed sądem państwa obcego;

f) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym

prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej

Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

g) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula

porządku publicznego);

3. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument

potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:

- osobiście

- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również

pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów)

- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku i kompletu dokumentów,

- wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązanie małżeństwa.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót