IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Rejestracja urodzeń

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 14, 47 pkt.1, 52 - 60)
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2305)
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43 , e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

nie ma

IV Wymagane załączniki:

nie ma

V Dokumenty do wglądu:

dokumenty tożsamości rodziców:

 • matki,
 • ojca,
 • pełnomocnika.

VI Termin załatwiania sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

 • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VII Opłaty:

 • zwolnienie  z opłaty skarbowe.

VIII Tryb odwołania:

nie dotyczy

IX Uwagi:

W USC w Niemcach rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Gminy Niemce w terminie 21 dni od

dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tych terminach

kierownik USC sporządza akt urodzenia "z urzędu" oraz nadaje dziecku imię "z urzędu".

Od 1 czerwca 2018 r. istnieje możliwość zarejestrowania dziecka online na stronie www.obywatel.gov.pl

Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu

cywilnego, to niezwłocznie następuje:

 • sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
 • nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
 • zameldowanie dziecka.

W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do

właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego

możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie

zaświadczenia.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót