Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Rejestracja zgonów

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 16, 47, 93-95.;
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256):
 • ustawa z dnia 10.08.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 758) art. 39 ust. 4;
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330);
 • ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowanie zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).
 II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43, e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

nie ma

IV Wymagane załączniki:

 • karta zgonu wydana przez lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową).
V Dokumenty do wglądu:
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej.
VI Termin załatwiania sprawy:
 • minimum 30 minut od chwili złożenia kompletu dokumentów.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:17,00 zł - od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, można też wnieść gotówkowo lub

bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy Niemce na konto nr 84 8702 0001 0000

0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty

należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa , na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano

czynności.

VIII Tryb odwołania:

nie przysługuje

IX Uwagi:

brak

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót