Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 83;
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256);
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330);
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43 , e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

Ikona docZaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą inf, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.00 KB]


IV Wymagane załączniki:

 • zapewnienie,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 

V Dokumenty do wglądu:

 • dokument tożsamości.

VI Termin załatwiania sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego:

 • w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
 • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 38,00 zł - zaświadczenie .

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, bądź też wnieść gotówkowo lub

bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy Niemce na konto nr 84 8702 0001 0000

0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty

należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłatynie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie

z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony.

Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego

ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane

w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

IX Uwagi:

1. Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać obywatel polski

lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa

2. Celem złożenia zapewnienia należy stawić się u wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Zaświadczenie ważne jest 6 m-cy od daty wystawienia.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót