Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej

 I Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 10)
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30. Numer

telefonu:81 756 10 43,

e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

Ikona docxWniosek o zmianę imienia i nazwiska w trybie administracyjnym, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.29 KB]

IV Wymagane załączniki:

 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia/nazwiska

V Dokumenty do wglądu:

 • dokumenty tożsamości rodziców i dziecka, które ukończyło 13 lat- wniosek o zmianę imienia/nazwiska

VI Termin załatwiania sprawy:

 • do miesiąca.

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 37,00 zł - decyzja o zmianie imienia i nazwiska;

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach, badź też wnieść gotówkowo lub

bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy Niemce na konto nr 84 8702 0001 0000

0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty

należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

VIII Tryb odwołania:

W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX Uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 •  złożenie wniosku
 • wydanie decyzji administracyjnej

 

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót