Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Zwrot Podatku Akcyzowego

herb
Opublikowane dn. 18-08-2020

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2023 r. poz. 1948.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 106).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

3. Wymagane wnioski i dokumenty:

4. Wymagane załączniki:

 • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

 • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.

 • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz oraz koni

  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz oraz koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.

 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

5. Dokumenty do wglądu:

 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym
  gruntów

 • Inne: na żądanie organu w trakcie postępowania

6. Termin załatwiania sprawy:

 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku

 • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy

7. Opłaty:

 • brak

8. Tryb odwołania:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

9. Uwagi:

 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Niemce

 • W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót