Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Opłaty

Zgodnie UCHWAŁĄ NR XXVII/255/2021 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2828) oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi, zmianie ulegają stawki opłat od dnia 01.09.2021 r.:

Ikona pdfUchwała Nr XXVII/255/2021 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.43 MB]

32,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

24,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości jednocześnie kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej.

26,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Dwukrotność miesięcznej stawki za jednego mieszkańca – w przypadku nieprowadzenia przez mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy Gminy Niemce lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie:

  • do 15 marca za I kwartał
  • do 15 czerwca za II kwartał
  • do 15 września za III kwartał
  • do 15 grudnia za IV kwartał

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wszelkie zapytania, uwagi i reklamacje można zgłaszać w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 211 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 81 7561034, 81 4602975   

Wypełnij, jeśli chcesz otrzymywać SMS lub e-mail o terminach płatności i zaległościach w lokalnych podatkach.

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, proponujemy Państwu wypełnienie oświadczenia z podaniem numeru telefonu celem umożliwienia przesyłania w formie SMS przypomnienia o terminach płatności oraz zaległościach w lokalnych podatkach. Otrzymanie przypomnienia nie wiąże się z dodatkowym kosztem dla podatnika.

Poniższe oświadczenie prosimy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub o odsyłanie na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,  fax. 81 756-17-90, e-mail: info@niemce.pl

 

Ikona docxOświadczenie na kontakt SMS, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.83 KB]

 

UWAGA!
Brak wpłaty za odpady przez właściciela nieruchomości w wyznaczonych terminach oznacza konieczność podjęcia ze strony Urzędu Gminy stosownych działań, do których należy wysyłka upomnienia.  Przymusowe dochodzenie opłaty za odpady wiąże się z:

  • Opłatą kosztów upomnienia 16,00 zł. Wysokość kosztów upomnienia reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (DZ.U. z 2021r. poz. 67)
  • Naliczane są także odsetki za zwłokę w przypadku gdy ich wysokość przekracza 8,70 zł.

W przypadku nie uregulowania należności za odpady wraz z odsetkami z tytułu nie zapłacenia jej w terminie, naliczonymi na dzień zapłaty o ile są wymagane oraz kosztami upomnienia-sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.

Organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego do którego zostanie skierowany tytuł wykonawczy zastosuje wobec dłużnika opłaty za gospodarowanie odpadami, środki egzekucyjne oraz naliczy koszty egzekucyjne.:

  • Opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł - oddzielnie do każdego tytułu wykonawczego
  • Opłaty egzekucyjnej od wyegzekwowanych środków pieniężnych
  • Wydatków egzekucyjnych które ponosi organ egzekucyjny w prowadzonym postępowaniu
  • Opłaty za czynności egzekucyjne

Dodatkowe opłaty naliczane są zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (DZ.U.2020.1427) 

Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące opłat należy zgłaszać w pok. 310 Urzędu Gminy Niemce lub tel. pod nr. tel. 81 460 34 66, 81 460 34 62                       

 

Powrót