Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Opłaty

Zgodnie UCHWAŁĄ NR XIV/132/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1084) oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi, zmianie ulegają stawki opłat od dnia 01.03.2020 r.:

Ikona pdfUchwała Nr XIV/132/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 lutego 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [126.58 KB]

25,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

21,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości jednocześnie kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Dwukrotność miesięcznej stawki za jednego mieszkańca – w przypadku nieprowadzenia przez mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy Gminy Niemce lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie:

  • do 15 marca za I kwartał
  • do 15 czerwca za II kwartał
  • do 15 września za III kwartał
  • do 15 grudnia za IV kwartał

Wszelkie zapytania, uwagi i reklamacje można zgłaszać w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 211 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 81 756 10 34.

Brak wpłaty za odpady przez właściciela nieruchomości w wyznaczonych terminach oznacza konieczność podjęcia ze strony Urzędu Gminy stosownych działań, do których należy wysyłka upomnienia.  Przymusowe dochodzenie opłaty za odpady wiąże się z:

  • Opłatą kosztów upomnienia 11.60 zł. Wysokość kosztów upomnienia reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (DZ.U. z 2015r. poz. 1526)
  • Naliczane są także odsetki za zwłokę w przypadku gdy ich wysokość przekracza 8,70 zł.

W przypadku nie uregulowania należności za odpady wraz z odsetkami z tytułu nie zapłacenia jej w terminie, naliczonymi na dzień zapłaty o ile są wymagane oraz kosztami upomnienia-sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.

Organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego do którego zostanie skierowany tytuł wykonawczy zastosuje wobec dłużnika opłaty za gospodarowanie odpadami, środki egzekucyjne oraz naliczy koszty egzekucyjne.:

  • Opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł- oddzielnie do każdego tytułu wykonawczego
  • Opłaty egzekucyjnej od wyegzekwowanych środków pieniężnych
  • Wydatków egzekucyjnych które ponosi organ egzekucyjny w prowadzonym postępowaniu
  • Opłaty za czynności egzekucyjne

Dodatkowe opłaty naliczane są zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ.U. 2020.1427)                                                             

 

Powrót