IZS - Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

herb
Opublikowane dn. 18-08-2020

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 966 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22 maja 2013, poz. 589) 
 2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • pokój 208
  • tel. 81 460 29 73
 3. Wymagane wnioski:

  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [461.70 KB]


 4. Wymagane załączniki:

  Zaświadczenie o dochodach w celu przyznania dodatku mieszkaniowego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.00 KB]

  Zaświadczenie o dochodach w celu przyznania dodatku mieszkaniowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [73.04 KB]


  Deklaracja o wysokości dochodu za okres ostatnich trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [687.69 KB]

   
  • Dokumenty potwierdzające zadeklarowany dochód (uwzględniające np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, alimenty, żołd, zaświadczenie z uczelni wyższych o pobieranych stypendiach, zaświadczenie o świadczeniach z pomocy społecznej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie o wysokości dochodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego itp.) 
  • właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty o wielkości powierzchni użytkowej"
 5. Dokumenty do wglądu:
  • ostatnia faktura za energię elektryczną
 6. Termin załatwiania sprawy:
  • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia
 7. Opłaty:
  • brak
 8. Tryb odwołania:
  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji   
 9. Uwagi:
  • brak
Autor: Gmina Niemce
Powrót