Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

O Komisji
 
Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).
 
Komisja w obecnym składzie powołana została Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemcach oraz powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii.
 
Skład GKRPA w Niemcach:
 
Pan Sławomir Mroczek - Przewodniczący Komisji
Pan Leszek Czerwonka – Wiceprzewodniczący Komisji
Pani Agnieszka Woźniak-Urban - Sekretarz Komisji
Pani Ewa Pitura - członek
Pan Józef Wysokiński - członek
Pan Janusz Prokopiuk - członek
Pani Anna Berej - członek
Pani Grazyna Gliwka - członek
Pan Roman Ziębowicz - członek
Pan Wiesław Kasperek- członek
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – P. Iwona Pulińska
 
 
Osoba uzależniona od alkoholu lub poszukująca pomocy może zgłosić się do:
 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemcach
 
pok. nr 111, parter w Urzędzie Gminy Niemce
21-025 Niemce, ul. Lubelska 121
 
Kontakt:
z sekretarzem komisji: tel. 607 089 100
 
Plakat Postaw na rodzinę  gólnopolska kampania Krakowska Akademia Profilaktyki POSTAW NA RODZINE! Certyfikat Samorząd Przyjazny Rodzinie Niniejszym poświadcza się, że Niemce należą do grona samorządów aktywnie zaangażowanych w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę!
 
 
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - przewodnik dla rodzin i instytucji
 
 
Powrót