Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze podawczym Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121 (parter) bądź przesłać pod adres pocztowy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemcach, Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.
 
Wezwania na posiedzenia są wysyłane drogą pocztową. Osoba, której postępowanie dotyczy otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zalecane jest, aby zgłaszany odebrał osobiście tę przesyłkę. Wnioskodawca i podani przez niego świadkowie otrzymają zawiadomienie zwykłym listem. Istnieje możliwość, na prośbę wnioskodawcy, aby świadkowie wezwani byli na inną godzinę niż osoba z problemem alkoholowym.
 
Posiedzenia GKRPA odbywają się w środy, po południu w godz. 14:00 - 16:00, zazwyczaj 2 razy w miesiącu lub w miarę potrzeby. Zawiadomienie o posiedzeniu do zainteresowanych przesłane zostanie drogą pocztową. Czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do jego rozpatrzenia zależy od ilości składanych wniosków, zazwyczaj wynosi od czterech do ośmiu tygodni.
  • Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.

  • Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby, wobec której toczy się postępowanie.

Komisja osobie z problemem alkoholowym proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego, jeżeli oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie nie podjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję.
 
Jeżeli zgłoszona osoba utrzymuje, że nie ma problemu alkoholowego i nie wyraża chęci podjęcia leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma się zgłosić w terminie do dwóch tygodni od momentu otrzymania zawiadomienia (skierowanie na badanie doręczane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia, stacjonarnego (w szpitalu) lub niestacjonarnego (w przychodni). Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego wraz z opinią biegłych. Postępowanie prowadzi właściwy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie ul. Wallenroda 4 lub w Świdniku ul. Wyszyńskiego 18, które kończy się wydaniem postanowienia. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.
Powrót