Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.
 
Wniosek o podjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o obowiązku leczenia można pobrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Niemce - w Biurze Podawczym, bądź ze strony internetowej.
 
Powrót