Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Niemce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urządu Gminy Niemce .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urządu Gminy Niemce jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urządu Gminy Niemce posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony
 • Kontrast nocny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny
 • Szerokość standardowa strony
 • Szerokość maksymalna strony
 • Wersja tekstowa strony
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Zmień ostępy między znakami
 • Dane kontaktowe
 • Formularz kontaktowy
 • Link do BIP
 • Mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Sulimo Software.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urząd Gminy Niemce,, adres poczty elektronicznej info@niemce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817561521. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Niemce jest zlokalizowany równolegle do ul. Lubelskiej.
Do budynku Urzędu przyległy jest parking, na którym wyznaczono jedno stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko to zostało oznaczone poprzez znaki pionowe. Jest ono z dwóch stron ograniczone krawężnikami.
Budynek Urzędu Gminy Niemce jest pięciokondygnacyjny, z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Na trzecim piętrze znajduje się Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół.
Wejście do Urzędu znajduje się od frontu budynku, powyżej poziomu terenu. Wejście stanowią zewnętrzne dwuskrzydłowe drzwi. Poprzedzone jest ono schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach i podjeździe zamontowano dwustronne rurowe poręcze. Z tyłu budynku wejście z poziomu terenu poprzez drzwi jednoskrzydłowe. Oba wejścia do budynku są zadaszone.
W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia techniczne, a pozostałe cztery kondygnacje zajmują pomieszczenia biurowe.
Na parterze budynku umieszczony jest Punkt Obsługi Klienta, który nie posiada obniżonego blatu. Naprzeciwko Punku Obsługi Klienta znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. W podmiocie nie ma informacji dotykowych o rozkładzie pomieszczeń, pracownicy Punktu Obsługi Klienta udzielają takich informacji w sposób głosowy. Osoby, które chcą załatwić sprawę na I, II i III piętrze powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta, do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu czy jednostki.
W budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi – drzwi są ciemnobrązowe, ściany jasnobeżowe, a podłoga szara. Drzwi posiadają czytelne oznaczenia posiadające kontrast kolorystyczny. Na drzwiach brakuje oznaczeń dotykowych. Schody są oświetlone, ale nie posiadają stosownie oznaczonych krawędzi. Powierzchnie spoczników schodów nie mają wykończenia wyróżniającego je odcieniem, barwą ani fakturą. Rurowa poręcz przy schodach zamontowana jest po jeden stronie. Kondygnacje nie są oznaczone numerami. Ciągi komunikacyjne (korytarze) mają szerokość 1,8 m. Na korytarzach znajdują się biurka dla klientów nieznacznie zwężające szerokość korytarzy. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Sanitariat dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku. Posiada on przestrzeń manewrową, składane uchwyty przy misce ustępowej oraz przy umywalce, miejsce na nogi pod umywalką. We wszystkich sanitariatach zastosowano kolorystykę kontrastową pomiędzy ścianą a armaturą oraz ścianą a drzwiami. Nie zastosowano kontrastowej kolorystyki w stosunku do podłogi. Podmiot nie posada urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w postaci m. in. pętli indukcyjnej, systemu FM, systemu na podczerwień (IR), systemu Bluetooth.
Do budynku Urzędu zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego z zachowaniem określonych w przepisach zasad - wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
Personel obiektu nie został przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością ani z ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Urząd nie posiada schodowych wózków ewakuacyjnych ani pokoi oczekiwania na ewakuację i punktów zbiórki wewnątrz budynku.

Aplikacje mobilne

Brak