Struktura urzędu

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
 
 • Wójt Gminy Niemce
   • Zastępca Wójta Gminy Niemce
    • Referat ochrony środowiska i promocji zdrowia:
     • Kierownik referatu ochrony środowiska i promocji zdrowia
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
      • Stanowisko pracy - pomoc administracyjna
    • Referat planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
     • Kierownik referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pomoc administracyjna
    • Referat inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych:
     • Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. transportu i drogownictwa
      • Stanowisko pracy - Pomoc administracyjna
   • Sekretarz
    • Referat organizacyjny:
     • Kierownik referatu organizacyjnego
      • Stanowisko pracy ds. promocji
      • Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
      • Stanowisko pracy ds. obsługi ochotniczych straży pożarnych
      • Stanowisko pracy - sekretarka/ pomoc administracyjna
      • Punkt Obsługi Klienta wieloosobowe stanowisko pracy ds. kancelaryjnych
      • Stanowisko pracy ds. organizacyjnych / kadrowych
      • Wieloosobowe stanowisko pracy - Kierowca
      • Stanowisko pracy - konserwator
      • Stanowisko ds. obsługi rady gminy
   • Skarbnik Gminy Niemce
    • Referat Finansowy:
     • Zastępca skarbnika gminy
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
      • Stanowisko pracy ds. płac
      • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowych
      • Stanowisko pracy ds. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
   • Referat spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego:
    • Kierownik referatu spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego
     • Zastępca kierownika referatu spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego
     • Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

   • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyzacji

   • Stanowisko pracy ds. kontroli

  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  • Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych

  • Inspektor Ochrony Danych
Powrót