Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

logo epuap

Regulamin - Skrzynka podawcza 

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać osoby posiadające certyfikat kwalifikowany wydany przez krajowe urzędy certyfikacji.
 3. Warunkiem korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 4. Założenie konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej jest równoważne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Treść oraz załączniki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie kasowane.
 6. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane.


Prawa i obowiązki użytkownika:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych.
 2. Użytkownik odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik odpowiada za zamieszczoną treść oraz rzetelność wprowadzonych danych.
 4. Zabrania się korzystania z wielu kont oraz kont innych użytkowników jak również ich udostępniania.
 5. Zakłada się że użytkownik, który wykonuje operacje w Elektronicznej Skrzynce Podawczej w imieniu innego podmiotu działa za zgodą i wiedzą tego podmiotu.
 6. Zabrania się działań mających wpływ na poprawność działania oprogramowania.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku podjęcia działań naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

Rejestracja polega na:

 1. Założeniu konta które będzie reprezentowało użytkownika w systemie.
 2. Podaniu hasła - za złożoność hasła odpowiada użytkownik.
 3. Użytkownik zakłada konto wypełniając w formularzu wszystkie wymagane dane zgodnie ze stanem faktycznym.

Warunki organizacyjno - techniczne doręczania dokumentów elektronicznych

 1. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www,ugniemce.pemi.pl
 2. Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  1. Formaty dokumentów: .txt,.xls, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg), .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  2. Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  3. Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Podstawa prawna

 1. Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze . zm.).
 2. Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z ze zm.).
 3. §3 i §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr. 200, poz. 1651).
 4. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005r. Nr 212, poz. 1766).
 
Powrót