Dla niedosłyszących

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, że w Urzędzie Gminy jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu  się. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).
 
Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
 
Chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w Urzędzie Gminy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Należy wskazać metodę komunikowania się: PJM, SJM, SKOGN*
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
 
  • e-mail na adres: info@niemce.pl
  • faxem na nr 81 756 17 90 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej)
  • drogą pocztową. na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121,21-025 Niemce
W zgłoszeniu należy wskazać metodę komunikowania się.
 
  • * PJM - polski język migowy,
  • * SJM - system językowo-migowy,
  • * SKOGN - sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Powrót