Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Infrastruktura techniczna

Drogi

Zdjęcie drogiW ostatnich kilku latach w gminie Niemce dynamicznie rozwinęła się infrastruktura. Dzięki licznym inwestycjom oraz staraniom władz samorządowych w pozyskiwaniu funduszy na bieżąco utwardzane i remontowane są drogi. Długość dróg gminnych wynosi 138,4 km, z tego większa część o nawierzchni bitumicznej. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe będące bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jej rozwój. Pierwsza z nich, stanowiąca oś rozwojową to droga krajowa nr 19 -  Rzeszów, Lublin, Białystok, która kończy się na przejściu granicznym polsko-litewskim w Budzisku. Druga to wspólny odcinek dróg krajowych S17 i S12, który przebiega północną obwodnicą Lublina przez południową część gminy Niemce. W miejscowości Elizówka znajduje się węzeł komunikacyjny "RUDNIK" łączący obie te drogi, a zarazem tworzący bezpośrednie połączenie z całym krajem oraz z pobliskim Portem Lotniczym Lublin. 

Komunikacja

Rozwiniętej sieci dróg towarzyszy bardzo dobrze zorganizowany transport pasażerski obsługiwany przez dwie firmy, z którymi Gmina Niemce ma podpisane umowy na świadczenie usług przewozowych komunikacji zbiorowej. Sa to Zakład Transportu Miejskiego w Lublinie i firma Transport Pasażerski Międzymiastowy Drogowy Bogumiła Daszczyk. Oprócz tych firm przez teren gminy prowadzą także trasy komunikacji zbiorowej innych podmiotów. Szczegóły na temat komunikacji zbiorowej dotowanej przez gminę znajdują się na stronie: https://www.niemce.pl/gmina/rozklady-jazdy.html
 

Wodociągi

Gmina Niemce jest w pełni z wodociągowana i posiada 5 ujęć wody: Niemce, Krasienin Kolonia, Elizówka, Dys i Nasutów. 

Z poszczególnych ujęć zapatrywane są następujące miejscowości:

  1. Stacja uzdatniania wody w Niemcach wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia: Niemce, Wola Niemiecka, Zalesie, Rudka Kozłowiecka, Dys (Gaj), Dziuchów, Swoboda, Kolonia Bystrzyca, Nowy Staw
  2. Stacja uzdatniania wody w Dysie: Dys, Baszki, Boduszyn, Łagiewniki, Ludwinów, Ciecierzyn, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia,
  3. Stacja uzdatniania wody w Krasieninie Kol.: Krasienin, Krasienin Kolonia, Wola Krasienińska, Kawka, Pryszczowa Góra, Stoczek Kolonia, Majdan Krasieniński, Osówka
  4. Ujęcie wody Elizówka: Elizówka, Kol. Dys, Ciecierzyn (Żulin), Ciecierzyn (Południowy)
  5. Ujęcie wody Nasutów: Nasutów, Pólko, Stoczek Kolonia

Długość sieci wodociągowej, rozdzielczej, bez przyłączy prowadzących do budynków i innych obiektów wynosi 271,45 km. Natomiast ilość przyłączy wynosi 7376 szt. o łącznej długości 318,37 km.

 

Oczyszczalnia ściekówKanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 48,17 km, a liczba przyłączy 1238 szt. W 2000 roku oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków "BIOVAC" o przepustowości 500 m3 na dobę, a w 2011 po modernizacji i dalszej rozbudowie wydajność oczyszczalni wzrosła do 930 m3 na dobę. 

Oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki od mieszkańców skanalizowanych miejscowości t.j. Niemiec, Woli Niemieckiej, Zalesia i Rudki Kozłowieckiej oraz ściek dowożony wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Niemce. 

Typ sieci kanalizacyjnej- sieć sanitarna grawitacyjna z przepompowniami ścieków w ilości 14 szt. i tłoczniami w ilości 3 szt.

Skanalizowane są, również w części miejscowości Elizówka i Dys (Południowy). Ścieki z miejscowości Elizówka, Dys odprowadzane są do kolektora miejskiego w Lublinie. Długość sieci kanalizacyjnej  w miejscowości Elizówka, Dys -7,20 km.

Gaz

Na terenie gminy Niemce około 30% gospodarstw domowych ma dostęp do gazu ziemnego.
 

Koleje

Przez teren gminy przebiega także linia kolejowa Lublin-Lubartów-Łuków. Na tej trasie odbywa się ruch towarowy, a od 2 kwietnia 2013 roku spółka Przewozy Regionalne uruchomiła komunikację szynobusową z Lublina do Lubartowa. W obrębie gminy Niemce zlokalizowane są trzy przystanki kolejowe: w Ciecierzynie, Bystrzycy i Niemcach.

Stacja Bystrzycapociąg

Powrót